fbpx
Humboldt centro de idiomas Barcelona

Política de Privacitat

  /  Política de Privacitat

Política de Privacidad

Humboldt Comunicación Intercultural, SA compleix la normativa vigent de protecció de dades, especialment la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, i la Llei 34/2002 de protecció de dades de caràcter personal.

D’acord amb les disposicions actualment vigents, Humboldt només recull les dades estrictament necessàries per oferir els serveis derivats de la seva activitat i altres prestacions que s’indiquen per llei.

Aquesta política de protecció de dades pot variar amb el temps a causa dels possibles canvis jurídics i legislatius o després de les decisions aprovades per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i/o les autoritats governants en qualsevol moment. Per això, Humboldt es reserva el dret de modificar aquesta política de privacitat a fi d’adaptar-se a les noves disposicions legals i legislatives en vigor en el moment concret de l’accés al web i també a les pràctiques del sector. En els supòsits anteriors, Humboldt anunciarà en el moment oportú els canvis introduïts en aquest lloc web abans de posar-los en pràctica.

RGPD

D’acord amb l’RGPD (Reglament general de protecció de dades) en vigor, us informem que les vostres dades personals formaran part d’un fitxer sota la responsabilitat de HUMBOLDT COMUNICACIÓN INTERCULTURAL, SA, que té com a finalitat permetre la gestió i la relació comercial, contractual o informativa sobre els nostres productes i/o serveis en qualsevol suport, inclosos els suports electrònics, pels quals hàgiu mostrat interès. No es preveu la cessió de les vostres a tercers, amb l’excepció de les empreses col·laboradores o en els casos assenyalats en la legislació vigent a petició de l’administració pública competent. Autoritzeu de manera expressa el tractament de les vostres dades personals per a les finalitats esmentades.

Informació bàsica sobre protecció de dades personals:

Responsable: HUMBOLDT COMUNICACIÓN INTERCULTURAL, SA.

Finalitats: comunicacions cursos/màrqueting/promocionals (tant en paper com en qualsevol format electrònic, inclosos butlletins, SMS, xarxes socials, aplicacions o altres mitjans).

Legitimació: interès legítim mutu i consentiment.

Destinataris: l’empresa mateixa. No es preveu la cessió a tercers, amb l’excepció d’empreses col·laboradores o si ho exigeix l’administració pública competent.

Drets usuaris: accés, rectificació, supressió, tractament limitat, portabilitat o oposició pel que fa al tractament de les vostres dades personals.

Exercici de drets: correu electrònic a info@humboldt.es o correu ordinari a l’adreça de HUMBOLDT COMUNICACIÓN INTERCULTURAL, SA, Torre Auditori, Passeig de la Zona Franca 111, planta 11A, 08038 BARCELONA, adjuntant en qualsevol dels casos l’acreditació documental d’autenticació de la vostra identitat.

Informació addicional:

Si voleu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, tractament limitat, portabilitat o oposició al tractament de les vostres dades personals, ara o en qualsevol moment en el futur, demanem que ens ho comuniqueu a HUMBOLDT COMUNICACIÓN INTERCULTURAL, SA a l’adreça Torre Auditori, Passeig de la Zona Franca 111, planta 11A, 08038 BARCELONA o que ens envieu un correu electrònic a l’adreça electrònica info@humboldt.es.

Confidencialitat

Totes les dades proporcionades per correu electrònic o a través de formularis electrònics es tractaran d’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals i, en tot cas, el personal d’Humboldt a càrrec de la gestió d’aquesta informació utilitzarà les dades amb caràcter confidencial.

Informació sobre la voluntat de deixar les dades i les conseqüències de la seva acceptació

S’informa els usuaris dels llocs web que les respostes a les preguntes plantejades en els formularis de recollida de dades que aquest lloc web conté tenen un caràcter voluntari, encara que negar-se a facilitar les dades sol·licitades pot comportar la impossibilitat d’accedir als serveis relacionats.

Conseqüències

En emplenar els formularis inclosos en els diferents llocs web, relatius a serveis prestats per Humboldt, els usuaris accepten la inclusió i el tractament de les dades facilitades en un fitxer de dades personals, propietat d’Humboldt, que té autorització per exercir els drets pertinents d’acord amb la clàusula següent.

Informació sobre el dret de rectificació, accés, oposició i cancel·lació de les dades aportades per l’usuari

Com a usuari teniu autorització per exercir els drets relatius a les dades recollides en el formulari esmentat, reconeguts per la Llei orgànica 15/1999 sobre els drets d’accés, rectificació, oposició i/o cancel·lació de dades. L’usuari, a través d’una sol·licitud escrita i signada, acompanyada de DNI o passaport i amb fotocòpia enviada a l’adreça que s’indica més endavant, haurà d’exercir els drets esmentats en el paràgraf anterior:

A l’atenció del responsable de seguretat:

Torre Auditori, Passeig de la Zona Franca 111, planta 11A, 08038 BARCELONA – Espanya (protecció de dades)

A més, si l’usuari no vol rebre informació per correu electrònic o qualsevol altre mitjà, pot comunicar-ho a Humboldt a l’adreça esmentada a través de qualsevol mitjà en què quedi constància de la rebuda.

Informació sobre les dades, el període de temps i el fi amb què es guardaran

El fi pel qual es guarden les dades de contacte de l’usuari (sobre una base elemental), com el nom, els cognoms i l’adreça de correu electrònic, és exclusivament informar els alumnes. Humboldt rep aquesta informació, que mai no es ven, se cedeix ni es lloga a altres empreses, tret del cas lògic per a la prestació del servei.

Humboldt es fa responsable d’aquests fitxers de dades de caràcter personal, creats per i per a Humboldt amb el propòsit de dur a terme el manteniment i la gestió de la relació amb els usuaris, la informació i distribució dels productes pertanyents a l’organització i el funcionament de les seves activitats.

Finalitat de les dades

A més, la informació inclosa en les bases de dades es pot utilitzar per identificar l’usuari i per realitzar estudis estadístics dels usuaris registrats.

Durant el procés de recopilació de dades, i sempre que se sol·licitin aquestes dades, l’usuari serà informat del caràcter obligatori o voluntari de la recollida d’aquestes dades i, en cas que no es dedueixi implícitament del formulari electrònic en qüestió, sobre la necessitat d’emplenar aquestes dades perquè els usuaris accedeixin a determinats continguts facilitats als llocs web. Quan sigui necessari, Humboldt demanarà el consentiment dels usuaris sobre l’ús de les dades amb l’objectiu d’enviar-li informació relativa a l’entitat, les activitats que desenvolupa o altres temes relacionats.

Compromís de l’usuari perquè les vostres dades estiguin inscrites en un fitxer

La introducció de dades en un full o en els fulls de captació de dades implica l’acceptació d’aquestes condicions d’ús i la política de privacitat, amb el benentès que l’usuari ha estat degudament informat de les condicions d’ús i la política de privacitat i es compromet a complir-les totes durant la seva visita a www.humboldt.es

Transmissió de dades a terceres empreses sense consentiment exprés de l’usuari

A més, tret que l’usuari hagi estat informat de la possible existència de cessions de les seves dades a un tercer i hagi donat el seu consentiment, cap tercer aliè a Humboldt no tindrà accés en cap cas —amb l’excepció dels casos emparats per la legislació vigent— a les dades personals de l’usuari sense el consentiment exprés d’aquest. En la resta de casos, Humboldt col·laborarà perquè els tercers compleixin la legislació vigent, si bé la responsabilitat serà exigible a aquests tercers. Humboldt no ven, lloga ni cedeix les dades personals dels usuaris d’aquests llocs web, amb l’excepció del cas per a la prestació del servei. Humboldt no ven, lloga ni cedeix els correus electrònics dels seus usuaris a altres empreses, tret del cas lògic per a la prestació del servei.

Baixa de la llista de distribució d’informació

Ocasionalment, Humboldt enviarà un correu electrònic per notificar millores, novetats o ofertes que hi hagi en aquest lloc web de la seva propietat. Els usuaris es poden donar de baixa en qualsevol moment enviant un correu electrònic a info@humboldt.es  (consigneu l’adreça pel departament corresponent).